Neidio i'r prif gynnwy

Datganiad Hygyrchedd

 

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i GIG Cymru (Y wefan hon): https://www.nhs.wales/

Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan . Rydym yn ceisio gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu:

 • chwyddo hyd at 200% heb i'r testun arllwys oddi ar y sgrin
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrandewch ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver.

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall. Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych anabledd. Am ragor o wybodaeth gweler ein Tudalen Hygyrchedd Porwr .

 

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon

Gwyddom nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 1. Mae rhai tudalennau yn cynnwys testun sydd â lliwiau gwrthgyferbyniol gwael
 2. Mae rhai tudalennau yn cynnwys penawdau nad ydynt wedi’u trefnu mewn modd rhesymegol
 3. Nid oes modd defnyddio rhai tudalennau’n llawn gyda’r bysellfwrdd
 4. Nid yw rhai tudalennau wedi’u trefnu mewn modd rhesymegol o ran ffocws

 

 

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille, cysylltwch â rfw-web@wales.nhs.uk yn y lle cyntaf a byddwn yn trosglwyddo’ch cais i’r cyfeiriad perthnasol. tîm. Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi ymhen 10 diwrnod gwaith.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon neu’n meddwl nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â: rfw-web@wales.nhs.uk

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn fodlon ar sut rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS) .

 

 

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1 , oherwydd y diffyg cydymffurfio a'r eithriadau a restrir isod.

Cynnwys anhygyrch

Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Er ein bod yn ymdrechu i fodloni ' WCAG 2.1 AA ' mae gennym y materion diffyg cydymffurfio a ganlyn ar hyn o bryd:

 

 1. Nid yw penawdau ar rai tudalennau mewn trefn nythu resymegol. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 1.3.1 WCAG 2.1, Gwybodaeth a Pherthnasoedd (Lefel A)
 2. Mae gan rai elfennau drefn afresymegol o ran ffocws.  Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 2.4.3 WCAG 2.1, Trefn Ffocws Lefel A

 

 

Baich anghymesur

Er y byddwn yn blaenoriaethu gwybodaeth cleifion i sicrhau ei bod yn hygyrch yn ddigidol lle bynnag y bo modd, rydym yn gwybod bod rhai adrannau o’n gwefan o natur gorfforaethol, nad ydynt yn hygyrch ar hyn o bryd ac sydd wedi’u cynhyrchu ers mis Medi 2018.

Ar gyfer yr adrannau hyn, byddwn yn nodi lle rydym yn gwybod nad yw dogfennau'n cydymffurfio ac yn darparu manylion cyswllt lle bynnag y bo modd. Wrth i ddogfennaeth gael ei hadnewyddu yn y dyfodol, byddwn yn sicrhau bod hygyrchedd digidol yn cael ei ystyried.

Ar hyn o bryd, rhestrir yr adrannau hyn isod: (a gallant newid).

 • Polisïau a gweithdrefnau wedi’u cynhyrchu ers mis Medi 2018
 • Cyhoeddiadau a allai fod wedi’u cynhyrchu’n broffesiynol ers mis Medi 2018 y byddai’n rhaid iddynt gael eu pennu gan drydydd parti.

Mordwyo a chyrchu gwybodaeth

 • Nid oes unrhyw ffordd i hepgor y cynnwys ailadroddus ym mhennyn y dudalen (er enghraifft, opsiwn 'neidio i'r prif gynnwys').
 • Nid yw bob amser yn bosibl newid cyfeiriadedd y ddyfais o lorweddol i fertigol heb ei gwneud hi'n anoddach gweld y cynnwys.
 • Nid yw'n bosibl i ddefnyddwyr newid maint y testun heb i rywfaint o'r cynnwys orgyffwrdd.

 

 

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

PDFs a dogfennau eraill

Mae rhai o'n dogfennau PDF a Word yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, o bryd i'w gilydd mae gennym ni PDFs gyda gwybodaeth am sut i ddefnyddio ein cais.

Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio PDFs neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Nid ydym yn bwriadu trwsio unrhyw ffeiliau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018, er enghraifft, dogfennaeth gweithdrefn. Fodd bynnag, byddwn yn ymdrechu i wneud unrhyw PDFs neu ddogfennau Word newydd yn hygyrch lle bynnag y bo modd.

Fideo byw

Nid ydym yn bwriadu ychwanegu capsiynau at ffrydiau sain neu fideo byw. Fodd bynnag, byddwn bob amser yn ceisio darparu fersiynau wedi'u hisdeitlo o fideos a recordiwyd ymlaen llaw.

Yr hyn yr ydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym yn bwriadu nodi a thrwsio problemau yn unol â'r amserlenni a ddangosir ar gyfer pob maes uchod.

 

 

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ym mis Mai 2023. Bydd yn cael ei adolygu ym mis Mai 2024.

Roedd y wefan hon yn cael ei phrofi ar hyn o bryd i weld a yw'n cydymffurfio â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe V2.1 lefel AA, ac mae'r profion hyn wedi'u cynnal yn fewnol.