Neidio i'r prif gynnwy

Rhyddid Gwybodaeth

 

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn darparu ffordd o hyrwyddo didwylledd ac atebolrwydd. O dan y Ddeddf, mae gan bobl yr hawl i ofyn am wybodaeth a gedwir gan gyrff cyhoeddus, gan gynnwys y rhai sy’n darparu gwasanaethau’r GIG yng Nghymru.

Yr hyn sy'n ofynnol gan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth ( Rhyddid Gwybodaeth ) 2000 yn mynnu bod:

  • Gwybodaeth yn cael ei darparu fel mater o drefn trwy gynllun cyhoeddi.
  • Darparu canllaw i'r wybodaeth hon.
  • Ymatebir yn briodol i geisiadau am wybodaeth.

Cynlluniau Cyhoeddi

Mae’n ofynnol yn unigol i holl Fyrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd GIG Cymru ynghyd â’r meddygon teulu, deintyddion, fferyllwyr ac optegwyr sy’n darparu gwasanaethau GIG ddarparu cynllun cyhoeddi o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Mae'r rhain yn hysbysu'r cyhoedd sut a phryd y bydd y wybodaeth ar gael.

 

 

Gofyn am Wybodaeth

Rhaid i'ch cais fod yn ysgrifenedig a gellir ei bostio neu ei e-bostio. Rhaid i'ch cais gynnwys:

  • eich enw iawn - nid oes rhaid i ni ymateb i geisiadau a gyflwynir dan ffugenw;
  • eich cyfeiriad (mae cyfeiriadau e-bost yn dderbyniol);
  • disgrifiad o'r wybodaeth yr hoffech ei chael; a
  • unrhyw ddewis ar gyfer y fformat yr hoffech dderbyn y wybodaeth ynddo ee copi electronig neu gopi caled.

Rhaid i chi dderbyn ateb i'ch cais Rhyddid Gwybodaeth ac, yn gyffredinol, rhaid i hyn fod o fewn 20 diwrnod gwaith ar ôl derbyn y cais.

Yn gyffredinol, mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn darparu bod gan unigolyn

  • Yr hawl i gael gwybod a yw'r wybodaeth yn bodoli
  • Yr hawl i dderbyn y wybodaeth (oni bai bod eithriad yn berthnasol)

Cais am eich gwybodaeth eich hun

Os mai eich data personol chi yw’r wybodaeth, yna dylech wneud cais gwrthrych am wybodaeth o dan  Deddf Diogelu Data 2018 a Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (UK) 2018 , ac nid o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth . Rhyddid Gwybodaeth - Cwestiynau Cyffredin

 

 

Beth i'w wneud os nad ydych yn fodlon ar yr ymateb a gewch

Os nad ydych yn fodlon ag ymateb y bwrdd iechyd neu’r ymddiriedolaeth, rydych yn cwyno i’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Mae manylion sut i wneud hyn ar gael ar wefan yr ICO

 

 

I godi cwyn neu bryder am eich gofal neu driniaeth GIG

Cwynion a phryderon GIG Cymru: Gweithio i Wella | LLYW.CYMRU

 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

1 Ffordd yr Hen Gae Pencoed CF35 5LJ

Rhif ffôn: 0300 790 0203 (Wellwch yn croesawu galwadau'n Gymraeg)

We welcome calls in Welsh / We welcome calls in Welsh.