Neidio i'r prif gynnwy

Gofal Llygaid Cymru

Croeso i Gwasanaeth Gofal Llygaid Cymru. Gwefan i roi help llaw i bawb yw hon:

Sy’n poeni am eu golwg neu olwg perthynas neu ffrind. Os oes gennych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod broblem llygaid – boed yn argyfwng neu fod eich golwg yn dirywio’n raddol – dylech weld optometrydd stryd fawr (a elwir yn optegydd hefyd) ar unwaith. Mewn llawer o achosion ni fydd yn costio dim i chi a gallai achub eich golwg. 

 

Sydd â nam ar eu golwg (rhywbeth o’i le ar eich llygaid na all sbectol neu lensys cyffwrdd ei gywiro). Mewn sefyllfa o’r fath mae’n debygol y byddwch chi’n gallu cael pob math o gymorth, yn cynnwys chwyddaduron am ddim a Chymorthion Golwg Gwan (LVAs). 

 

Nid oes rhaid i chi dalu am ymweld â’r optometrydd os ydych chi:

 • Yn 16 oed neu’n iau
 • Yn fyfyriwr llawn amser 16, 17 neu 18 oed
 • Dros 60 oed
 • Ar fudd-daliadau penodol (Cymhorthdal Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, Credyd Treth, Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm)
 • Rydych wedi eich enwi ar dystysgrif HC2W ddilys
 • Rydych wedi eich cofrestru’n unigolyn â nam difrifol ar eich golwg/nam ar eich golwg
 • Mae gennych ddiabetes
 • Mae gennych glawcoma neu mae opthalmolegydd yn yr ysbyty o’r farn y gallwn ddatblygu glawcoma
 • Rydych yn 40 oed neu’n hy’n ac yn dad genetig, mam, brawd neu blentyn i rhywun sydd â glawcoma
 • Rydych wedi derbyn presgripsiwn ar gyfer lensys cymhleth o dan gynllun talebau optegol y GIG
 • Os ydych ar incwm isel, efallai y gallwch gael cymorth gyda phrofion golwg, sbectol a lensys cyffwrdd drwy Gynllun Incwm Isel y GIG. Ewch i wefan Help gyda Chostau Iechyd  i gael rhagor o wybodaeth.

 

Os ydych chi’n byw yng Nghymru a bod gennych chi feddyg teulu yng Nghymru, gall y rhan fwyaf o optometryddion gynnig prawf llygaid am ddim hefyd:

 • Os oes gennych chi broblem llygaid sydd angen sylw brys
 • Os ydych chi’n gallu gweld gydag un llygad yn unig
 • Os ydych yn drwm eich clyw a/neu yn hollol fyddar
 • Os oes gennych chi retinitis pigmentosa
 • Ydych chi o dras Du neu Asiaidd
 • Os ydych chi wedi gweld eich meddyg teulu a’i fod am i chi weld optometrydd

 

Argyfwng neu os oes gennych chi broblem gyda’ch llygaid sydd angen sylw brys

Os oes gennych chi unrhyw bryderon am eich llygaid, ewch i weld optometrydd ar y Stryd Fawr (a elwir yn optegydd hefyd) yn syth. Gall ddweud wrthych a ydych yn gymwys i gael archwiliad iechyd llygaid am ddim. Archwiliadau Iechyd Llygaid yng Nghymru (EHEW) yw’r enw ar yr archwiliadau hyn. Gall rhai clefydau llygaid arwain at ddallineb neu golli rhywfaint o’ch golwg, ond o’u canfod yn ddigon cynnar, yn aml mae modd arbed eich golwg.

Mae’r enw Archwiliadau Iechyd Llygaid yng Nghymru yn cyfleu yn union beth ydyw – archwiliad o iechyd eich llygaid. Bydd yr optometrydd yn archwilio’ch llygaid yn ofalus i weld a oes unrhyw beth o’i le. Bydd y profion a’r cyfarpar a ddefnyddir ganddynt yn dibynnu ar yr hyn a ddywedwch chi wrthynt a’r hyn maent yn ei ganfod. Mae archwiliad iechyd llygaid yn fwy manwl ac yn wahanol i brawf llygaid arferol, felly gall bara’n hirach.

Os yw’r optometrydd yn penderfynu eich bod angen archwiliad iechyd llygaid ni fyddwch yn gorfod talu.

Mae yna optometrydd ar bob Stryd Fawr yng Nghymru bron iawn. Os oes gennych broblem gyda’ch golwg, gallwch fynd i weld eich optometrydd arferol (os oes gennych chi un) neu ffonio neu gerdded i mewn i unrhyw bractis y gallwch chi ei gyrraedd yn gyfleus.

 

Golwg gwan neu olwg gwael hirdymor

Golwg gwan yw methu gweld cystal â’r rhan fwyaf o bobl eraill hyd yn oed pan fyddwch chi’n gwisgo sbectol neu lensys cyffwrdd. Er enghraifft, mae’n debygol y bydd gennych olwg gwan os ydych chi’n dioddef o ddirywiad macwlaidd sy’n gysylltiedig â henaint.

Os oes gennych chi nam ar eich golwg neu olwg gwan eisoes, gall optometrydd eich helpu i wneud y defnydd gorau o’r golwg sydd gennych. Bydd yn dechrau trwy wneud asesiad golwg gwan. Gallai’r asesiad hwn ddangos y byddech chi’n cael budd o ddefnyddio chwyddaduron neu olau gwell yn eich cartref er enghraifft. Gall yr optometrydd eich cynghori am bobl a sefydliadau eraill a allai eich helpu gyda thrafnidiaeth, budd-daliadau neu bethau syml i wneud bywyd yn haws o amgylch y cartref.

Mae’r Gwasanaeth Golwg Gwan yn gallu darparu rhai chwyddaduron a chymhorthion golwg gwan gyda chymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru. Ni fyddwch yn gorfod talu amdanynt.

Ond fe allwch brynu cymhorthion golwg gwan eich hun wrth gwrs. Gall eich canolfan adnoddau leol (sydd yng ngofal elusen weithiau) ddangos amrywiaeth o gynhyrchion i chi. Gallwch weld pa elusennau sy’n darparu gwasanaethau yn eich ardal drwy ddefnyddio’r dudalen chwilio .

 

Retinopathi Diabetig

Retinopathi diabetig yw’r anhwylder unigol mwyaf cyffredin sy’n achosi dallineb ymysg pobl â diabetes rhwng 16 a 64 oed ym Mhrydain. Cymhlethdod gyda’r llygad ydyw sy’n gallu effeithio ar unrhyw un sydd â diabetes, waeth pa fath neu driniaeth a dderbynnir.

Mae profion sgrinio llygaid rheolaidd yn hanfodol i amddiffyn eich golwg gan fod canfod y cyflwr yn gynnar yn allweddol i driniaeth lwyddiannus. Gall rheoli glwcos, pwysedd gwaed a cholesterol yn dda leihau eich risg o ddatblygu cymhlethdodau sy’n bygwth eich golwg hefyd.